Algemene informatie

Geschiedenis, achtergrond en beleid van de stichting

Doelstelling

Stichting de Ontmoeting Almelo (SDOA) heeft als doelstelling de Gemeente De Ontmoeting te Almelo en zijn leden middelen ter beschikking te stellen, waaronder een gebouw, van waaruit zij gestalte kunnen geven aan hun missionaire opdracht, en (overige) Christelijke groeperingen en hun leden een gebouw ter beschikking te stellen.

Achtergrond

De Protestantse gemeente De Ontmoeting heeft sinds 2011 een bijzondere ontwikkeling doorgemaakt. Er kwam in 2012 weer een eigen predikant en in samenwerking met de IZB zijn missionaire projecten uitgevoerd gericht op de wijk rond De Ontmoeting. Voor dat missionaire werk is het kerkgebouw in de wijk van essentieel belang. Sinds 2020 is er een pioniersplek in samenwerking met stichting Evangelie en Moslims.

Op 2 november 2011 is de Stichting De Ontmoeting Almelo opgericht.

Het kerkgebouw aan de Hoornbladstraat dat werd gehuurd is in 2015 door de stichting met geld van gemeenteleden gekocht. Vervolgens is het gebouw en de parkeerplaats in 2019-2020 gerenoveerd en is er een nieuwe zaal aangebouwd.

Visie

Het creëren van zaalruimten met goede voorzieningen biedt de gemeente De Ontmoeting meer mogelijkheden om haar missionaire opdracht te vervullen. Het gebouw wordt aantrekkelijker en "zichtbaarder" in de wijk.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat vanaf 1 januari 2022 uit de leden:

Naam Rol Einde zittingstermijn
Nico Kamp Voorzitter 1-6-2023
Aart Kroeskamp secretaris 2-11-2024
Nel Oosterhuis penningmeester 1-6-2023
Henk Podt algemeen bestuurslid 1-6-2023

In de statuten van de stichting De Ontmoeting Almelo (artikel 5 – 8) worden de verkiezing en de verplichtingen van bestuursleden beschreven.

Doelen

  1. Realisatie van het ventilatiesystemen in de nieuwe zaal en de 3 nevenruimtes, zodanig dat de systemen voldoen aan het meest recente bouwbesluit.
  2. Realisatie van het ventilatiesysteem in de kerkzaal zodanig dat het systeem voldoet aan het meest recente bouwbesluit.
  3. Verduurzaming van het kerkgebouw

Realisatie doelen

Sinds 2020 blijkt dat het coronavirus verstrekkende gevolgen heeft voor Kerk en Samenleving. Kerkdiensten en (kerkenraads-) vergaderingen in het gebouw worden online gehouden of opgeschort.
Met de zekerheid dat het coronavirus niet zal verdwijnen is een ventilatiesysteem in de kerkzaal en de nevenruimtes dat voldoet aan de eisen van het bouwbesluit van vitaal belang.

I. In de vergadering van 28-4-2021 is het beleidsbesluit genomen om allereerst het ventilatiesysteem in de nieuwe zaal en de nevenruimtes te verbeteren.
De aanpassingen in de genoemde ruimten worden in eigen beheer uitgevoerd.
Tijdpad 1-10-2021 – 30-11-2022

II. In de vergadering van 04-10-2021 is het besluit genomen om een nieuw ventilatiesysteem te installeren in de kerkzaal.
Een onderzoeksbureau is ingeschakeld om te adviseren bij de aanschaf en de installatievan het ventilatiesysteem.
De installatie wordt grotendeels in eigen beheer uitgevoerd.
Tijdpad 1-3-2022 – 1-3-2023

III. In de vergadering van 22-11-2021 is besloten om een start te maken met de verduurzaming van het gebouw.
De eerste fase is het isoleren van de zolder boven de kerkzaal. Het leggen van isolatiemateriaal wordt in eigen beheer uitgevoerd.
De tweede fase is het vervangen van enkel glas in de bovenste raampartij door thermopane of het plaatsen van voorzetramen. Voor de werkzaamheden wordt een extern bedrijf benaderd.
Tijdpad 1-3-2022 – 1-9-2023

Financiën

De financiële middelen die de Stichting nodig heeft om bovenstaande te realiseren worden verkregen door:

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur.
De SDOA beschikt over een betaalrekening bij de Rabobank (zie Gegevens) en een spaarrekening eveneens bij de Rabobank.
De balans en staat van baten en lasten treft u aan onder Verantwoording.

Giften aan de stichting kunnen worden overgemaakt op IBAN rekeningnummer:
NL68 RABO 0174 9082 61 t.n.v. Stichting De Ontmoeting Almelo.

De Stichting is ingeschreven in het handelsregister (KvK-nummer 56450648) en heeft de ANBI status verkregen en daarmee is uw gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Statuten

Bekijk hier de statuten van de stichting.