Activiteitenverslag

Op deze pagina vindt u een verslag van gerealiseerde activiteiten.

Activiteiten vanaf 2022

Informatie over de voorgenomen activiteiten voor het lopende jaar vindt u hier.

Activiteiten in 2021

Onderhoud kerkgebouw

Er is een werklijst voor klein onderhoud opgesteld door de technische werkgroep. De uitvoering van kleine klussen wordt in samenspraak met de technische werkgroep uitgevoerd. Ter verbetering van de akoestiek in de nieuwe zaal is op het plafond akoestiekpleister aangebracht. Na de jaarlijkse controle is op advies van de brandweer de nooduitgangverlichting bij de nieuwe zaal vernieuwd. De tuinploeg onderhoudt de parkeerplaats, de tuin en de heg.

Verbetering accomodatie van De Ontmoeting

Nico Kamp, namens de SDOA en de technische werkgroep coördineren het grootonderhoud van het gebouw. Het aanbrengen van ventilatoren in de nieuwe zaal en in de toiletgroep heeft geresulteerd in een ventilatiesysteem dat voldoet aan de gestelde normen. Mede gelet op de ontwikkelingen rond de vorming van een zelfstandige gemeente De Ontmoeting worden grote investeringen voor o.m. verduurzaming van het gebouw doorgeschoven naar 2022.

Ventilatie kerkzaal

Het coronavirus maakt duidelijk dat de ventilatie in de kerkzaal onvoldoende is. Om toch met een kleine groep gemeenteleden fysiek de kerkdienst te beleven is een aantal noodmaatregelen (ventilatieroosters, uitzetraam) getroffen. In overleg met de kerkrentmeesters en de technische werkgroep wordt besloten om in 2022 de kerkzaal t.a.v. de ventilatie toekomstbestendig te maken en over te gaan tot de aanschaf van een ventilatiesysteem. Dit betekent dat voor een volledig bezette kerkzaal de luchtverververing moet voldoen aan het meest recente bouwbesluit en dat de ingelaten verse lucht, indien nodig, verwarmd kan worden.

Activiteiten in 2020

Door de stichting worden jaarlijks een aantal activiteiten georganiseerd om geld te genereren.

In de afgelopen periode heeft de stichting het initiatief genomen om de inzameling van oud papier op zich te nemen. Met dank aan een bestuurslid mocht en mag er op de laatste zaterdag van de maand een container geplaatst worden op het terrein van het gemeentelid en zijn er verschillende gemeenteleden betrokken bij de inzameling van het oude papier. De opbrengst van het papier komt voor 50% ten goede aan de wijk. Ook de oliebollen actie was opnieuw een succes.

Nieuwbouw

We hebben in 2020 de uitbreiding van ons gebouw met een functionele zaal afgerond. In deze zaal bevindt zich ook een ruime en goed uitgeruste keuken. De zaal is geschikt voor vergaderingen en bijeenkomsten tot 60 personen, er is een beamer aansluiting.

Door verschillende groepen binnen onze gemeente wordt er intensief gebruikt gemaakt van de zaal, denk b.v. aan het wekelijkse koffie café, de Alpha- Cursus, kinderclub en andere vergaderingen. Ook door anderen is de zaal inmiddels al gebruikt, de afgelopen periode is de zaal op de vrijdagmiddag het domein geweest van de kinderen uit de buurt die vanuit Avedan kookles kregen van een deskundige kok.

Ook is tegelijkertijd met de nieuwbouw de bestaande toiletgroep vervangen, op deze plek is nu een mooie ruimte ontstaan voor de opvang van de kinderen tijdens de diensten. Er is een uitgebreide nieuwe toiletgroep gerealiseerd met een invaliden en kindertoilet.

Activiteiten in 2019

Kerkplein

In de zomer van 2019 is met behulp van een aantal vrijwilligers uit Hasselt, het gehele kerkplein voorzien van nieuwe bestrating en een goede afvoer. Tevens zijn er parkeervakken gemaakt en is er een tweede poort gerealiseerd om een veiliger afhandeling van de verkeersstroom te bevorderen.